Algemene Verhuurvoorwaarden.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene verhuurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Sound Rent bvba met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene verhuurvoorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Sound Rent bvba, Herestraat 63 te 3300 Tienen. BTW BE 0543 456 653

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, als mede overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3. Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor één gehele periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur.

De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van Soundrent verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging van de huurperiode.

4. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

5. Annulering

Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen.

Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,

o eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;

o eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de huurprijs verschuldigd;

o later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

6. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan zal verhuurder de huurder vragen zich te legitimeren door het tonen en laten inlezen van zijn elektronische ID kaart.

7. Gebruik

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ontworpen is.

De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag.

Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot eender welke plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

8. Vervoer

Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico.

Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

9. Werking

9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Eventuele klachten betreffende de staat van de gehuurde apparatuur dienen derhalve te worden geformuleerd bij de in ontvangst name. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in, of aan, of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

10. In gebreke zijn en schadevergoeding

10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10.c. Indien verhuurder ten gevolge van te late terug bezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

11. Meldingsplicht

In geval van diefstal, verlies, schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond schriftelijk melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal, schade of verlies hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waar zich de schade heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte aan de verhuurder bezorgen.

12. Verzekeringen

12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen NIET verzekerd zijn vanaf het moment dat deze het magazijn verlaten.

12.b. Het staat de huurder vrij een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegenschade, verlies, diefstal, vandalisme, natuurschade…enz. of alle andere aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode af te sluiten. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder door de verhuurder meegedeeld.

13. Schade / Verlies/Diefstal

13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.

13.b: De huurder zal de verhuurder vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging tegen nieuwwaarde van de gehuurde apparatuur en voor het verlies van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging.

13.b. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of schade die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

13c: De terugname van de gehuurde goederen door verhuurder betekent niet onmiddelijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. Verhuurder beschikt over een termijn van 72 uren na terugname van de gehuurde apparatuur , zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde enz… bekend te maken.

14. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien. Sowieso werkt Sound Rent bvba NOOIT samen met eender welke extreme en/of niet democratische politieke/religieuze partij.

15. Sabam

Alle kosten met betrekking tot SABAM, billijke vergoeding…enz. die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de huurder.

16. Akkoordverklaring

Met het onderschrijven van een huurovereenkomst verklaart huurder zich akkoord met bovenstaande algemene huurvoorwaarden.

17. Waarborg/Borgsom

Indien Soundrent dit verkiest kan zij aan de huurder de betaling van een borgsom opleggen.

18. Geluidsnormen

Soundrent is nooit verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen.

In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn gebeurelijke boetes/sancties steeds ten laste van de klant.

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. De goederen – diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de leveringsbon.

2. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

3. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

4. Behoudens andersluidend beding op de factuur vermeld zijn alle facturen van Sound Rent bvba contant betaalbaar zonder
korting.

5. Onze leveringen /diensten zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

6. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar
datum. Na deze periode worden alle facturen geacht aanvaard te zijn.

7. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 10% per jaar.

8. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning zal de schuld
worden verhoogd met 12% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Dit bedrag geldt als forfaitaire
schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke incasso en gerechtskosten.

9: De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incasso kosten -zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke –
waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven.

10. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Sound rent bvba zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet
betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan
betaling van de factuur 30 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van
rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van
de schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

11. In geval de verkoopsovereenkomst beëindigd wordt en/of in geval van annulatie van de bestelling door de klant zal deze
aan Sound Rent bvba een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de koopprijs.

12: Op alle transacties zijn onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van toepassing zelf indien anders vermeld op de
door de klant toegestuurde bestelbonnen.

13. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen
(waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd . Belgisch recht is van
toepassing op deze overeenkomst.